добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 07.12.2017

01.12.2017 18:12

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

 

 

П О К А Н А

№ 32

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 и ал.2 от ПОДОбСНКВОбА, СВИКВАМ извънредно заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 07.12.2017 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната залана ОбС при следния

 

           

 

Проект за Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

Докладна записка от д-р Александър Горчев – кмет на Община Велики Преслав, относно одобряване на Общ устройствен план на община Велики Преслав, изработен на основание задание за проектиране, одобрено с Решение №27/20.05.2013 г. на ОбС – Велики Преслав.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Докл.: вносителят

 

 

Водеща комисия:

По т.1 – ПК по ТСУ и общинска собственост

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на заседанието на постоянната комисия

 

 

06.12.2017 г. /сряда/ от 14.30 ч.Заседание на ПК по ТСУ при следният проект за дневен ред:

Докладна записка от д-р Александър Горчев – кмет на Община Велики Преслав, относно одобряване на Общ устройствен план на община Велики Преслав, изработен на основание задание за проектиране, одобрено с Решение №27/20.05.2013 г. на ОбС – Велики Преслав.               

 

Председател на ОбС: Анелия Асенова

 

                                                          

 

Община Велики Преслав © 2007