добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

За опазване и правомерно ползване на дървесната растителност извън горския фонд се преустановяват...

04.12.2017 20:51

ЗАПОВЕД

 

№376

гр. Велики Преслав /01.12.2017 год.

 

                 На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с опазване и правомерно  ползване на  единични и групи  дървета в населените места,  поземления фонд, край реки, напоителни канали, дерета, синори, пътища и др. на територията на Община Велики Преслав,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

І. За опазване и правомерно ползване на дървесната растителност извън горския фонд се преустановяват огледите и свързаните с тях становища  и разрешения за премахване  на територията на Община Велики Преслав за периода от 01.12.2017г. до 31.03.2018г.

 

Преустановяването на огледите и издаване на становища и разрешения за извършване на премахване на дървета се налага от невъзможността да бъде извършена преценка за целесъобразност от екологична гледна точка, поради настъпване на зимния период и свързаната с него прекратена активна вегетация на дървесните видове.

 

Изключения ще се допускат само и единствено за случаите, при които е наложително предприемането на действия, касаещи осигуряването на безопасността  и при аварийни ситуации.

 

ІІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на обществеността, чрез  поставянето и на информационните табла в Център за информация на граждани в сградата на Общинска администрация Велики Преслав и в кметствата на общината, както и чрез публикуването и на сайта на общинска администрация www.velikipreslav.bg.

 

ІІІ. Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на инж. Димо Бодуров –  заместник кмет на Община Велики Преслав.

 

 

 

                                                                                  Д-р Александър Горчев

Кмет на Община Велики Преслав

 

 

Община Велики Преслав © 2007