добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

05.12.2017 16:45

О Б Щ И Н А     В Е Л И К И     П Р Е С Л А В

 

На основание Решение   № 406/31/21.11.2017г.и Решение   № 407/31/21.11.2017г.на Общинския съвет на Община Велики Преслав, във връзка чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Велики Преслав,

 

ОБЯВЯВА:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти както следва:

І. Продажба на недвижими имоти – земеделски земи:

1. Поземлен имот с идентификатор 58222.111.1660 с площ от 9 520 м2, местност „Дервиша”, НТП - гори и храсти в земеделска земя, VІІ – категория, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална тръжна цена – 18 850,00 лв., стъпка на наддаване – 1 885,00 лв.,  депозит за участие – 3 770,00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 58222.111.1661с площ от 3 010м2, местност „Дервиша”, НТП - гори и храсти в земеделска земя, VІІ – категория, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, начална тръжна цена – 5 170,00 лв., стъпка на наддаване –  517,00 лв.,  депозит за участие –  1 034,00 лв.

 

Необходими документи за участие в търга на основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.      Заявление за участие в търга;

2.      Актуално удостоверение издадено от Агенция по вписвания;

3.      Документ за самоличност;

4.      Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

5.      Служебна бележка за наличие или липса на задължения по МДТ към Общината;

6.      Декларация, че не дължи към Общината суми за наеми, аренда и лихви;

7.      Декларация за оглед на имота;

8.      Декларация за съгласие с проекта за договор;

9.      Документ за внесен депозит за участие в търга;

10.  Документ за закупена тръжна документация;

11.  Нотариално заверено пълномощно, а в случаите на аренда с уточняване на обектите.  

         

Оглед на имотите -  всеки работен ден от 8,00 часа до 16,00 часа  до 19.12.2017 г.

Краен срок за внасяне на депозита – 11,00 часа на 19.12.2017 г., в касата на Общинска администрация.

Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16,00 часа на 19.12.2017 г. в деловодството на Общинска администрация, стая № 502 в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

            Търгът ще се проведе на 20.12.2017 г. от 13,30 часав сградата на Общинска администрация – гр. Велики Преслав, стая № 406.

            Повторен търг ще се проведе на 04.01.2018 г. от 13,30 часапри същите условия.

             Утвърждавам тръжната документация  като приложение от настоящата заповед.

             Цена на тръжна документация -  24 лв. с  ДДС .   

Община Велики Преслав © 2007