добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав на 19.12.2017

12.12.2017 20:10

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

№ 33

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав

на 19.12.2017 г. /вторник/ от 13.30 часав заседателната залана ОбС

 

Заседанието ще протече при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Приемане на План за работата на ОбС – Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през първото шестмесечие на 2018 г.

Докл.: вносителят

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Приемане на нова Наредба № 1за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

3.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.: вносителят

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно изменение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

5.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Одобряване на План-сметка за необходимите разходи  съгласно чл.66, ал.1  от Закона за местни данъци и такси за 2018г.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

7.Докладна записка д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.      

Докл.: вносителят

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно кандидатстване за финансиране на проект „Основен ремонт, благоустрояване и мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Славейче“ – с. Драгоево , община Велики Преслав.

                                                                                                                                                          Докл.: вносителят

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно кандидатстване за финансиране на проект „Довършителни работи и мерки за енергийна ефективност на сграда за общоселски мероприятия в с. Миланово, община Велики Преслав“.

Докл.: вносителят

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - гр. Велики Преслав.

Докл.: вносителят

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2017 г..

Докл.: вносителят

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на ККП, КИ и на Териториалната организация на слепите в община Велики Преслав през 2017 г.

Докл.: вносителят

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне средно рентно плащане на полските пътища в Община Велики Преслав.

                                                                                                                                    Докл.: вносителят

14.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно оптимизация на условията и съдържанието на учебния процес на територията на Община Велики Преслав.

Докл.: вносителят

15.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно оценяване на постъпили предложения за идеен проект „Реконструкция и модернизация на градски парк в ИАР Велики Преслав“.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

16.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на отчет за разходваните средства за провеждане на традиционните културни прояви в община Велики Преслав.

                                                                                                                                             Докл.: вносителят

17. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велики Преслав през 2018 г.

Докл.: вносителят

18. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на командировъчните разходи за периода 09.06.2017 г.- 18.12.2017 г..

Докл.: вносителят

 

19.Питания.

20.Разни.

 

Водещи комисии:

По т.1, 2, 3, 4, 5 и 11 – ПК по ЗОРКИСП

По т. 6, 16 и 18 - ПК по Бюджет и финанси

По т. 10, 12, 14 и 17 – ПК по ОКЗСТ

По т.7, 8, 9 и 15 – ПК по ТСУ

По т. 13 – ПК по ПСД

                                                                                                           Председател:

                                                                                                                                 Анелия Асенова

 

 

 ГРАФИК

за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 през м. декември 2017 г.

 

14.12.2017 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРКИСП при следния проект за дневен ред:

1.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Приемане на План за работата на ОбС – Велики Преслав и График за провеждане на заседанията през първото шестмесечие на 2018 г.

2.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Приемане на нова Наредба № 1за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

3.Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно изменение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

5.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно изменение на Наредба №4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги на територията на община Велики Преслав.

11.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2017 г..

 

14.12.2017 г. /четвъртък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по БФ при следния проект за дневен ред:

6.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Одобряване на План-сметка за необходимите разходи  съгласно чл.66, ал.1  от Закона за местни данъци и такси за 2018г.

16.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на отчет за разходваните средства за провеждане на традиционните културни прояви в община Велики Преслав.

18. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на командировъчните разходи за периода 09.06.2017 г.- 18.12.2017 г..

 

15.12.2017 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект за дневен ред:

7.Докладна записка д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.      

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно кандидатстване за финансиране на проект „Основен ремонт, благоустрояване и мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Славейче“ – с. Драгоево , община Велики Преслав.

9.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относн окандидатстване за финансиране на проект „Довършителни работи и мерки за енергийна ефективност на сграда за общоселски мероприятия в с. Миланово, община Велики Преслав“.

15.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно оценяване на постъпили предложения за идеен проект „Реконструкция и модернизация на градски парк в ИАР Велики Преслав“.

 

 

15.12.2017 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния проект за дневен ред:

7.Докладна записка д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.      

13.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне средно рентно плащане на полските пътища в Община Велики Преслав.

 

15.12.2017 г . /петък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния проект за дневен ред:

10.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - гр. Велики Преслав.

12.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно информация за дейността на ККП, КИ и на Териториалната организация на слепите в община Велики Преслав през 2017 г.

14.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно оптимизация на условията и съдържанието на учебния процес на територията на Община Велики Преслав.

15.Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно оценяване на постъпили предложения за идеен проект „Реконструкция и модернизация на градски парк в ИАР Велики Преслав“.

16.Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на отчет за разходваните средства за провеждане на традиционните културни прояви в община Велики Преслав.

17. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велики Преслав през 2018 г.

 

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

 

Община Велики Преслав © 2007