добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет...

18.12.2017 16:15

Проект за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

 

У В Е Д О М Я В А           

 

Изготвен е проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. “Борис Спиров” 58, ет. 4, ст. 402 или на e-mail: obs-vp@velikipreslav.bg

 

 

Проект за изменение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

                                  

§ 1. чл. 18 ал. 2, т. 5 се отменя

 

§ 2 Изменението влиза в сила от датата на влизане в сила на решението.  

 

 

М О Т И В И

Към Проекта за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

            Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 41 по протокол № 4/19.01.2016 г.           

 

            През месец Ноември 2017 година бе извършена проверка от Окръжна прокуратура гр. Шумен относно законосъобразността на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.В хода на проверката се установи, че т. 5 от ал. 2 на чл. 18 от Правилника противоречи на актове от по-висока степен / чл. 25 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, както и на чл. 7, ал. 5, чл. 22, ал. 3, чл. 122, ал. 1 и чл. 140 от ЗПФ/.

 

 

 

Цел - Спазване принципите на законност и привеждане в съответствие с българското законодателство на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Финансови средства:  Направеното предложение за промяна не изисква финансов ресурс.

Очакван резултат – Правилно прилагане на нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и относимото действащо законодателство.

Анализ на съответветствие с правото на Европейския съюз:С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

/Председател на Общински съвет

Велики Преслав/

 

Община Велики Преслав © 2007