добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Разглеждане и оценка на проектите, постъпили до 11.12.2017 год. в деловодството на администрацията

19.12.2017 19:36

Препис!

 

 

ОБЩИНА  ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ

 

П Р О Т О К О Л    

 

Днес- 12.12.2017год., от 13,00часа в зала №403 в сградата на община В.Преслав в изпълнение на Заповед №657/08.12. 2017год. на кмета на Общината, се събра комисия в състав :

 

Председател:

арх. Гергана Василева Цонкова – гл. архитект на общината и

 членове:

1.инж.Юмер Мустафа- Общински съветник от ОбС-В.Преслав

2.Радослав Ценов-художник-;

3.Д. Братоев- ландшафтен архитект-  ;

4. арх.Чинка Тодорова- член на  САБ;

 

Със задача  да разгледа и  оцени  проектите, постъпили до 11.12.2017 год. в деловодството на администрацията, както следва:

1.Проект с вх.№4798/04.12.2017год.  на Илияна Асенова

2.Проект с вх.№4954/11.12.2017год. на Деан Красимиров Костов

3.Проект с вх.№4957/11.12.2017год. на „ЕЙЧ КЮ ИНВЕСТ“-ООД

4.Проект с вх.№4958/11.12.2017год.  на л. арх.Димитър Антонов.

 

Председателят на комисията-арх.Г.Цонкова предложи следния ред за работа по време на заседанието:

- Всеки от присъстващите участници да представи проекта си по реда на постъпване на офертите в общината.

-Журито да зададе уточняващи въпроси на всеки от участниците.

-Да се проведе едночасово заседание на комисията при закрити врати.

-Да се представи резултата от заседанието на участницитечрез изпращане на копие от настоящия протокол..

 

След проведено гласуване, комисията прие предложеният ред и започна  работата си.

Поради отсъствие на автора на първопостъпилият проект, председателят на комисията даде думата на автора на Проект №2 да представи разработката си

Проект №2–Проектът е визуализиран с цветен албум и 7 отделни пана на твърда основа с детайлите на отделните подобекти.

Арх. Деан  Костов направи обстойна презентация на идейния си проектчрез мултимедия. В разработката се насища парковото пространство с нови площадки за деца от различни възрастови групи, в близост до Стадиона-площадка за фитнес на открито. На малкия спортен терен до БКС се предлага „Екшън парк“ за тинейджъри. Предложено е место за закрит пазар-„Алея на занаятите“ , източно от ресторант „Панорама“. Проектанта предлага ново решение на акцентите /ринговете/ по протежение на главната алея, като при входа на парка се проектира един „сух“ фонтан, на местото на паметник-„Братска могила“ се оформя монументален площад с паметници на царете Борис и

-2-

Симеон, а съществуващите паметници на антифашистите се преместят в алеята западно от централната. Определено е место за екстремен атракцион- Zip Line, който ще покаже старините от птичи поглед. Предложено е възстановяване на Зоокъта, но с домашни животни от характерни за района породи.

Л. арх.Братоев зададе въпрос как е решена дендрологията на парка.

Арх. Деан  Костов отговори, че за съжаление поради недостатъчното време за изготвяне на проекта не е разработена тази част.

Арх.Ч.Тодорова-похвално е ,че сте работили самостоятелно , а проекта е решен доста детайлно.

 

Проект №3- „ЕЙЧ КЮ ИНВЕСТ“-ООД. , представен в две цветни пана на твърда основа с визуализация на идеята и папка с чертежи и обяснителна записка.

Проектът бе представен от арх.Н.Симеонов- и е озаглавен „Градината на владетелите. Колективът изтъква особеното място на градския парк в планирането на градската структура. Предлага се пешеходно трасе , подчертано с няколко акцента с паметници на владетелите на първото българско царство.

При входа на парка се предлага композиция –„Цар Борис с книжовниците“.

В цветните партери по протежение на главната алея се прави „Алея на буквите“.

В кръговия площад на местото на Братската могила се поставя паметник на Цар Симеон , монтиран върху водно огледало, така че да не бъде стопер за погледа, а продължение напред . Да се подчертае централната алея по посока на „Панорама“.

Паметник-Братска могила и тези на антифашистите да се изместят по алеята вдясно/западна.

На кръглата площадка при Стадиона да се изгради паметник на цар Петър като завършек на епохата и най-градивното време за Преслав.

Предлага се изграждане на изгледна площадка на най-високата точка над асфалтовата алея към музея, оформена в план като реплика  на Златната църква, преминаваща в нова пешеходна алея през р.Румска и оттам към старините. Около нея се разполагат места за пикник.

Посочва се место за Комплекс на занаятите  до паркинга на к-с.“Панорама“.

Предложено е консервация на църквата от Хв. и надграждането и с нова.

Л.арх.В.Василев–взе отношение по отношение на ландшафта като посочи двата етапа при неговото обновяване-І етап-саниране на съществуващата дървесна растителност, повдигана на дърветата, така че да се отвори поглед през цялото парково пространство.

Въпроси от журито: л.арх.Братоев-предвижда ли се пространство за по-масови събития.

Арх.Ч.Тодорова-каква е идеята с изгледната площадка, имитираща Златната църква.

Проект №4-Проектът е представен на цветни платна. Към него е приложена подробна обяснителна записка.

л.арх.Д.Антонов презентира проекта си чрез мултимедия – Предлага се цветния партер при входа на парка да стане тристепенен фонтан. Паметник-Братска могила остава, като се оформя западната алея с паметник на Симеон, а кръговото при Стадиона ще се оформи като паметно място с колони и надписи от историята. С проекта се предлагат нови детски площадки по възрасти, фитнес на открито и обновяване на Зоокъта. Предлага се изграждане на едно водно огледало в югозападната част на парка, композиция с лабиринт от вечно зелени храсти.Предлага се и велоалея, обхващаща

 

-3

 

периферията на парка. Предлага се место за павилиони за сувенири и занаяти, западно от паркинга на к-с „Панорама“.

Председателят на журито-арх.Цонкова представи постъпилият първи проект с автор-Илияна Асенова. Същият е изработен върху кадастрон, скицирана условно с молив схема на парка и залепени фотоснимки на паркови елементи. Към изработката е приложена и папка с обяснителна записка.

 

Журито зададе въпрос към тримата участници-Каква етапност на изграждане предлагат за реализиране на проектите си?

Арх.Костов-считам, че като първи етап е изграждане на ел-осветлението и поставянето на камери за видеонаблюдение, за да се обезпечи сигурността на бъдещите обекти за изграждане.

Р.Ценов зададе въпрос дали ориентировъчните суми за реализация включват и тези за изграждане или преместване напаметниците?

Арх.Цонкова отговори, че за паметниците е необходима отделна процедура-конкурс с друг начин на провеждане и съгласуване.

 

След приключване на презентациите, журито благодари на участниците и ги покани да напуснат залата, за да започне обсъждане на работите и тяхното оценяване.

-арх.Г.Цонкова- Колеги , нека да обобщим впечатленията си от разработките на участниците и преминем към оценяване!

След проведен дебат и подробно разглеждане на проектите, журито направи следните заключения:

Трите проекта показват задълбочен и ангажиран поглед върху задачата и представят  три различни гледни точки и концепции за решение, но във всяко от предложенията липсва някакъв съществен пласт:

-В проект №2 няма концепция по ландшафта на парка, но пък в детайли е разработена архитектурата и парковите елементи. Предложени са и интересни решения за екстремни развлечения. Проектът предлага нова концепция за монументалната украса-паметници.

 В Проект №3 задачите, поставени със заданието са представени твърде условно и концептуално, но пък съдържа интересни предложения и анализи на съществуващото положение, проблеми и решаването им. Представянето на проекта е лаконично и изчистено. Монументалната украса пренасища парка с наслагващи се елементи.

В Проект №4-много добре е разработена част ландшафт и озеленяване,  като  задълбочено е направен анализ на съществуващото състояние и са описани мерките за обновяване и реконструкция. Обособени са зони за отдих и спорт за различни възрасти, зона комуникации и обществено обслужване. Само този проект предвижда велоалеи, опасващи парка и свързващи се с градската зона. Монументалната украса е решена пестеливо за сметка на парковите елементи.

Проект №1-визуализирането  е твърде условно и нечетивно. Текстовата част към проекта е силно емоционална, но без конкретика и с пожелателен характер. Разработката не носи качества на идеен проект, поради което попада извън класацията.

 

След така направеният анализ на проектите журито счита, че нито едно от предложенията не припокрива поставените условия изцяло и предлага първа награда да не бъде присъждана.

 

-4-

 

Определя две втори награди -за проект №2 и №3, като професионално издържани и предлагащи интересни и иновативни  решения и трета награда за проект №4, като максимално аналитичен  и реалистичен по отношение на ландшафтните решения.

 

Комисията определя за проект №2 и №3 по една втора награда с парично изражение от по 1 500,00лв. и за проект №4- трета награда от 1 000,00лв.

 

По предложение на арх.Г.Цонкова и с цел придаване публичност на авторските разработки, бе решено трите проекта да бъдат изложени на подходящо место в сградата на община Велики Преслав, както и публикувани на интернет страницата на общината.

 

След приключване на работа заседанието на комисията бе закрито в 16,00ч. на 12.12.2017год..

 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л:  ………/п/………………

                                               /арх. Гергана Цонкова/

 

 

 

Ч Л Е Н О В Е :

 

 

1…………/п/………………

    /инж.Юмер Мустафа/

 

 

 

2………/п/…………………..

    /Радослав Ценов/

 

 

 

3……………/п/…………………..

      /л. арх.Д. Братоев/

 

 

 

4……………/п/………………….

      /арх.Чинка Тодорова/

 

Проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007