добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци

16.03.2018 17:30

 

 

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

У В Е Д О М Я В А  

 

Изготвен е проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 3 за  определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав

 

На основание чл. 26, ал. 4от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 3за  определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав

 

 

Предложения могат да бъдат депозирани в центъра за информация, деловодството на общинска администрация и на е-mail:info@velikipreslav.bg.

 

 

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на

Наредба № 3 за  определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав

 

§ 1. чл. 2 се допълва, като се създава нова т.9 със следното съдържание: „други местни данъци, определени със закон.“

 

§ 2. В чл. 8, ал.4 се допълва, като се създава изречение второ със следния текст: „При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.“

 

§. 3 В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

* в ал.4 вместо „Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва“ да се чете„ Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013на базата на общото тегло в размер, както следва:“

            * в ал.8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават;

            * в ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават;

            * в ал. 12 вместо „Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за  движение по пътищатае в размер60 лв.“ да се чете „данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 в размер от 60 лв.“;

§ 4. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

            * в ал.1 след формулата и думата „където“ се допълва, както следва: „ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;“

            * в ал. 1 вместо „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“, да се чете „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

            * ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: „Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

                   ПДТПП x ОМ

НВДТПП = ________________

                         БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

 

 

Мотиви към Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба №  3за  определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав

 

Причини: Изменение и допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ, бр.97 от 05.12.2017г.;

Цели: Актуализиране на Наредба № 3 и привеждането и в съответствие със ЗМДТ;

            Финансовиидруги средства, необходими за прилагането на новата уредба- не са необходими;

  Очаквани резултати:  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и  с тези на европейското законодателство;

 

Вносител:

д-р Александър Горчев- кмет

 

Община Велики Преслав © 2007